Furniture Vietnam Forum

Diễn Đàn Đồ Gỗ Việt Nam

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ĐẢM BẢO TÍNH HỢP PHÁP CỦA GỖ

E-mail Print PDF
Kế hoạch hành động FLEGT của EU là xây dựng các Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) giữa EU và các quốc gia sản xuất gỗ và xuất khẩu sản phẩm gỗ. Trong các hiệp định đó, một điều quan trọng là phải thiết lập được một cơ chế cấp phép sao cho chỉ có các sản phẩm gỗ được sản xuất một cách hợp pháp theo luật pháp của Việt Nam xuất khẩu mới được nhập khẩu vào thị trường EU. Với cơ chế cấp phép này, việc nhập gỗ vào thị trường EU từ một quốc gia đối tác sẽ bị cấm trừ khi gỗ có giấy phép hợp lệ.

 

 

      Một phần quan trọng trong Kế hoạch hành động FLEGT của EU là xây dựng các Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) giữa EU và các quốc gia sản xuất gỗ và xuất khẩu sản phẩm gỗ. Trong các hiệp định đó, một điều quan trọng là phải thiết lập được một cơ chế cấp phép sao cho chỉ có các sản phẩm gỗ được sản xuất một cách hợp pháp theo luật pháp của Việt Nam xuất khẩu mới được nhập khẩu vào thị trường EU. Với cơ chế cấp phép này, việc nhập gỗ vào thị trường EU từ một quốc gia đối tác sẽ bị cấm trừ khi gỗ có giấy phép hợp lệ.

 

 

      Việc cấp giấy phép đòi hỏi phải thực thi một Hệ thống bảo đảm tính hợp pháp (LAS), hiện nay Việt Nam đang xây dựng hệ thống này. Trong một hệ thống như vậy, để cấp giấy phép, cơ quan cấp phép sẽ cần có đủ  bằng chứng để khẳng định rằng gỗ được sản xuất một cách hợp pháp và hoàn toàn có khả năng truy nguyên thông qua chuỗi cung cấp tới nguồn gốc hợp pháp của gỗ. Điều này đòi hỏi ba điều kiện: 1) Định nghĩa thế nào là gỗ được sản xuất hợp pháp (như trong số tạp chí trước đã trình bày); 2) Một cơ chế kiểm soát chuỗi cung cấp; 3) Phương tiện xác minh rằng những yêu cầu của định nghĩa về tính hợp pháp và chuỗi cung cấp đã được tuân thủ để những thông tin này có thể được chuyển đến cơ quan cấp phép để cho phép cấp giấy phép.

 

      Tuy nhiên, nó chỉ nói đến những kết quả cần phải đạt được chứ không bàn đến các phương tiện để đạt được những kết quả đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia đối tác xác định được cách làm phù hợp nhất với hoàn cảnh của nước mình để đạt được những điều kiện đó.

2. Xác minh sự tuân thủ pháp luật và chuỗi hành trình sản phẩm

 

      Giấy phép FLEGT sẽ được cấp trên cơ sở các bằng chứng đệ trình lên cơ quan cấp phép cho thấy tất cả những yêu cầu ghi trong định nghĩa về tính hợp pháp của quốc gia đối tác đã được thoả mãn. Các bằng chứng này sẽ thường được cung cấp thông qua sự giám sát thường xuyên các hoạt động của những đơn vị quản lý rừng và các cơ sở chế biến gỗ nhằm xác minh: 1) Sự tuân thủ những yêu cầu ghi trong định nghĩa về tính hợp pháp tại rừng, và khi định nghĩa yêu cầu tại các cơ sở chế biến gỗ; 2) Việc thực thi các biện pháp kiểm soát chuỗi cung cấp tại từng khâu chuyên chở, giao nhận hoặc chế biến sản phẩm để đảm bảo rằng không có nguyên liệu gỗ bất hợp pháp vào trong dây chuyền;

      Việc xác minh phải đạt được những bằng chứng rõ ràng và đáng tin cậy để trình cơ quan cấp phép và giám sát độc lập. Những bằng chứng đó sẽ cho thấy: 1) Hàng hoá xuất khẩu được sản xuất phù hợp với những điều luật ghi trong định nghĩa về tính hợp pháp; (theo hệ thống LAS của Việt Nam). 2) Có sự kiểm soát thích đáng để đảm bảo sản phẩm được cấp phép chỉ bao gồm gỗ có được từ những hoạt động hợp pháp.

      Các cơ quan thực hiện việc xác minh cần có đầy đủ năng lực và vận hành các hệ thống phù hợp với các thông lệ kiểm toán đã được chấp nhận. Cơ quan không thuộc Nhà nước nếu đạt được tiêu chuẩn trên thì cũng có thể thực hiện việc xác minh này.

 

Sofa wood Outdoor Furniture Vietnam 

3. Nguyên tắc và tiêu chí cho các hoạt động xác minh

 

      Xác minh là sự kiểm soát thích đáng nhằm đảm bảo tính hợp pháp của gỗ để cấp giấp phép. Xác minh phải đủ mạnh và hiệu quả để đảm bảo nếu có gỗ không tuân thủ những yêu cầu định nghĩa về tính hợp pháp, dù là đang còn nằm trong rừng hay trong chuỗi cung cấp, thì sẽ bị phát hiện ra ngay để có những biện pháp giải quyết kịp thời. Cường độ xác minh sẽ tương ứng với tình hình thực tế ở từng quốc gia đối tác. Những tiêu chí cho các hoạt động xác minh Việt Nam đang xây dựng và sẽ hoàn thành vào trước năm 2012.

      Tổ chức

      Việc xác minh có thể sẽ do một tổ chức của Chính phủ - hay một tổ chức thị trường, hoặc một cơ quan thứ ba, hoặc một cơ quan kết hợp cả ba thành phần nói trên - có đủ các nguồn lực, hệ thống quản lý và những nhân viên được đào tạo bài bản và có đủ năng lực thực hiện. Tổ chức này cũng phải có những cơ chế mạnh và hiệu quả để kiểm soát những xung đột về quyền lợi có khả năng xảy ra.

      Việc xác minh được thực hiện bởi một hoặc nhiều cơ quan có đủ nguồn lực và năng lực thực hiện, và được xác định rõ ràng.

      Tất cả các nhân viên xác minh phải có những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thực thi nhiệm vụ và họ phải được giám sát nghiêm túc.

      Các hoạt động xác minh được thực thi và ghi chép đầy đủ để đảm bảo tính minh bạch của hệ thống.

      Phải có một hệ thống mạnh để đảm bảo mọi mâu thuẫn hoặc xung đột quyền lợi ở cả cấp cá nhân và tổ chức đều được xác minh, ghi chép, quản lý và kiểm soát hiệu quả.

      Ở những nơi các hoạt động xác minh được thực hiện bởi những cán bộ giám sát hiện trường là những người thường tham gia vào các  hoạt động lâm nghiệp (như người bảo vệ rừng của đơn vị) thì bắt buộc phải có một bộ phận của quá trình xác minh được thực hiện bởi những nhân viên khác không thường xuyên tham gia vào các hoạt động lâm nghiệp hay quản lý các nhân viên giám sát hiện trường.

Xác minh tính hợp pháp trong rừng

      Có cơ chế rõ ràng về nhu cầu xác minh những gì. Phương pháp xác minh phải được viết thành một quy trình bắt buộc. Tiến trình xác minh phải có tính hệ thống, minh bạch, trọng chứng cứ và phải được định kỳ thực hiện và bao trùm lên mọi yếu tố đã được đề ra trong quy trình.

 

 

      Phạm vi xác minh phải được viết một cách chi tiết và rõ ràng thành văn bản, trong đó quy định rõ sẽ xác minh những gì; và đối tượng xác minh tối thiểu sẽ phải như thế nào mới đạt được tất cả các yêu cầu ghi trong định nghĩa về tính hợp pháp.

      Phương pháp xác minh phải được tài liệu hoá, thích hợp, minh bạch, có lý, hiệu quả. Tài liệu này cũng cần được kiểm tra thường xuyên, nhất là việc ghi chép các số liệu xác minh và việc thu thập thông tin thích hợp từ các bên quan tâm khác.

      Việc xác minh được thực hiện theo định kỳ kết hợp với những cuộc kiểm tra đột xuất. Định kỳ và cường độ xác minh cần cân xứng với năng lực của hệ thống. Hồ sơ các cuộc xác minh phải được duy trì sao cho tạo điều kiện dễ dàng cho việc thanh tra nội bộ và giám sát của các tổ chức độc lập.

Xác minh hệ thống để kiểm soát chuỗi cung cấp

      Phải có phạm vi rõ ràng sẽ xác minh những gì trong toàn bộ chuỗi cung cấp từ khai thác đến xuất khẩu. Phương pháp xác minh được tài liệu hoá và đảm bảo toàn bộ tiến trình xác minh có tính hệ thống, minh bạch, dựa trên chứng cứ, được thực hiện theo định kỳ và bao trùm lên tất cả các khâu. Việc kiểm tra sổ sách và đối chiếu số liệu giữa các khâu trong chuỗi cung cấp cũng cần được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

 

Outdoor Furniture Vietnam  

     Phạm vi xác minh cũng được tài liệu hoá một cách rõ ràng, chi tiết về những gì sẽ phải xác minh và hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc về kiểm soát toàn bộ chuỗi cung cấp đề ra trong Mục 2.

      Có quy trình được tài liệu hoá trong đó ghi rõ cách xác minh việc tuân thủ những yêu cầu trong chuỗi cung cấp.

      Có sự kiểm tra định kỳ để đảm bảo sự kiểm soát cần thiết được thực hiện ở tất cả các khâu trong chuỗi cung cấp. Cường độ kiểm tra tuỳ thuộc năng lực của hệ thống đang được thực hiện để đảm bảo sự tuân thủ. Hồ sơ các cuộc xác minh phải được duy trì sao cho nó tạo điều kiện dễ dàng cho việc thanh tra nội bộ và giám sát của các tổ chức độc lập.

Không tuân thủ các yêu cầu trong định nghĩa

 

      Có cơ chế đủ hiệu lực đòi hỏi và buộc thực thi những biện pháp khắc phục thích hợp trong các trường hợp không tuân thủ những yêu cầu ghi trong định nghĩa về tính hợp pháp.

      Có hệ thống để yêu cầu các hoạt động khắc phục và ngăn ngừa khi phát hiện những trường hợp không tuân thủ và để buộc các hoạt động này phải được thực thi.

 

 Sưu tầm và đăng tin bởi Phan Đăng An - Furniture Vietnam Forum 

Last Updated on Friday, 23 November 2012 11:47  
JVSECTCONT ERROR: File not found: images/stories/dsc_1069%20copy.jpg
 • VIỆT NAM ĐẠT 9 TỶ USD XUẤT KHẨU GỖ

  Đến nay các doanh nghiệp (DN) đã hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ USD mặt hàng đồ gỗ và lâm sản, cuối năm 2018 con số này sẽ hơn 9,5 tỷ USD.    Ngày 7-12, tại hội thảo sự hình thành trung tâm đồ gỗ nội thất thế giới ở Việt...

 • Cờ đã đến

  Cờ đã đến

      Với những chuyển biến lạc quan từ thị trường và doanh nghiệp, ngành gỗ 15-20 tỷ USD trong vòng 10 năm tới. Nhiều nhà máy chế biến gỗ tại Ý, Đức, Mỹ đã đóng cửa hoặc thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng của suy thoái kinh...

 • VIETNAM INTERNATIONAL FURNITURE & HOME ACCESSORIES FAIR

           VIETNAM INTERNATIONAL FURNITURE  & HOME ACCESSORIES FAIR     08-11 MARCH, 2017 Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, Dist 7. Ho Chi Minh City, Vietnam        Total booths 1,243 Total fair scale (Indoor + Outdoor Area)            ...

 • TỶ PHÚ ĐẾ CHẾ IKEA Ingvar Kamprad QUA ĐƠI

  Tỷ phú Ingvar Kamprad , người sáng lập ra hãng IKEA danh tiếng đã qua đời ở tuổi 91.     Furniture Vietnam Forum chân thành nghiêng mình vĩnh biệt một tài năng chân chính, đi lên từ đúng bản chất của mình để xậy dựng một đế chế đồ...

 • CẠNH TRANH BẰNG “CÔNG NGHỆ NHANH”

  CẠNH TRANH BẰNG  “CÔNG NGHỆ NHANH”

  Trong vài chục năm trở lại đây trên thế giới xuất hiện một loại cạnh tranh mới đó là “ cạnh tranh về thời gian” hay còn gọi là cạnh tranh bằng công nghệ nhanh .Trong nghành chế biến gỗ cũng vậy ,xu hướng cạnh tranh bằng công nghệ...

 • Gỗ và cao su - “môi hở, răng lạnh”

        Vào giai đoạn 2018-2030, khối lượng gỗ thanh lý từ cao su đại điền sẽ giảm đáng kể. Với tốc độ phát triển của ngành đồ gỗ Việt Nam hiện nay thì việc có đủ nguyên liệu cho mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 20 tỷ...

 • Ho Chi Minh City International Furniture and Handicrafts Fair 2013

  Ho Chi Minh City International Furniture and Handicrafts Fair is the biggest international specialized trade fair, focusing on the high growth rates  and export industry. The Fair also take the images of furniture and handicrafts of Vietnam to exhibitors through the latest and unique models, with diversified...

 • À la recherche de nouveaux marchés pour les meubles vietnamiens

  Les producteurs de meubles subissent de plein fouet les impacts de la crise économique mondiale. Les marchés domestique et étranger sont aujourd'hui fortement réduits. Le colloque "Évaluation de la situation, des occasions et défis ; propositions des politiques et mesures pour le développement...

 • NHIỀU NHÀ MÁY GỖ VIỆT NAM BỊ GLOBAL HOME XÙ NỢ

    Sau "phát pháo" công ty Gia Hân tố cáo ông Otto - chồng ca sĩ Thu Minh lừa đảo 20 tỷ đồng, từ đây bắt đầu xuất hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh gỗ lên tiếng tố cáo vì bị lừa trong các hợp đồng làm ăn. Theo các doanh nghiệp này, giờ...

 • DOANH SỐ CỦA CÁC NHÀ MÁY GỖ XUẤT KHẨU HÀNG ĐẦU

      Năm 2016 vừa qua, các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ hàng đầu Việt Nam đã có kết quả rất ấn tượng. Số liệu dưới đây theo tổng hợp của Bộ Công Thương, chỉ xếp hạng những doanh nghiệp gỗ có vốn đầu tư của Việt Nam :  ...

Bài mới trong diễn đàn Furniture Vietnam

FVF OFFLINE

FVF Furniture Vietnam Forum